เรื่อง : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่รายละเอียด

มีหลักสำคัญ 3 ประการ คือ 1.นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่6 2.นักเรียนแต่คนมีเพียง1สิทธิ์ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก 3.สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทุกแห่งจะมีระบบเคลียริ่งเฮาส์เพื่อบริหาร1สิทธิ์ของนักเรียน

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด