เรื่อง : หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจากอวัยวะที่เสียชีวิตรายละเอียด

กระทรวงการคลังได้กำหนดให้การปลูกถ่ายไตจากผู้บริจากที่มีเสียชีวิตให้กับผู้บริจากไตที่เป็นผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัว เพื่อบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายถือเป็นค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถนำค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลเรียกเก็บมาเบิกจากทางราชการได้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด