เรื่อง : ประกาศรับสมัครนักศึกษารายละเอียด

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ในการนี้ สทอภ. จึงขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา เปิดรับสมัคร : 9 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ..

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด