เรื่อง : เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2560รายละเอียด

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจในด้านการประดิษฐ์คิดค้นร่วใมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559สามารถดูรายละเอียดและสำเนาประกาศ วช.ฯ พร้อมทั้งแบบเสนอผลงานได้ทาง WWW.nrct.go.th และ WWW.inventorday.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ..

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด