เรื่อง : เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรายละเอียด

โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร

1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช.และทุนจาก คอบช. ในวันที่ 29-30 กันยายน 2559

2.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในวันที่ 23-25 พฤษจิกายน 2559

3.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสมในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559

ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช1 ชั้น1 ห้องประชุม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ..

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด