26 ก.พ. 63 ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉาอบรมโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิตและวิจัยให้แก่คณาจารย์ ณ ห้องประชุม คทอ.


รายละเอียด

26 ก.พ. 63 ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉาอบรมโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิตและวิจัยให้แก่คณาจารย์ ณ ห้องประชุม คทอ.

 
วันที่ประกาศ 4 มีนาคม 2563
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด