21 พ.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล บริการวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่ อ.เชียรใหญ่


รายละเอียด

21 พ.ค. 62 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล บริการวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด