27 เม.ย. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับระดับมัธยมศึกษา


รายละเอียด

27 เม.ย. 61 วันที่2 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับระดับมัธยมศึกษา เป็นการอบรมวิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยี โดย คณะเทคโนอุตฯโดยได้รับเกียรติจาก ท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ วิทยาการคำนวณสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต พร้อมด้วยการบรรยายเรื่องวิทยาการคำนวณ โดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / การออกแบบและเทคโนโลยี โดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล และ ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด