จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิทยากร รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร


รายละเอียด

25 เม.ย. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิทยากร รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร

 
วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด