#
หัวข้อเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
11
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
12
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
13
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555
25 เมษายน 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
14
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550
30 มีนาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
15
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2560
22 มีนาคม 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
16
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์การค้ำประกันสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 2560
6 กุมภาพันธ์ 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
17
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การยอมรับวารสารวิชชา
13 พฤษภาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ ทั้งหมด 17 รายการ : 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2