#
หัวข้อเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
หลักเกณฑ์การขออนุญาตไปราชการเพื่อการวิจัย
17 เมษายน 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2561
4 มีนาคม 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
3
ประกาศฯ เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พ.ศ.2561
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
4
ประกาศฯ เรื่อง ค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ.2561
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
5
ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
6
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
7
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
8
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555
25 เมษายน 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
9
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550
30 มีนาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
10
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2560
22 มีนาคม 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ ทั้งหมด 12 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>