#
หัวข้อเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
หนังสือเวียน-กค.0406.4-ว.30กระทรวงการคลังการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษา
1 สิงหาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
2
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้จาการให้บริการทางวิชาการ
1 สิงหาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
3
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำสัญญาการยืมเงินเพื่อใช้ไปการปฏิบัติงานตามโครงการและไปราชการ
1 สิงหาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
4
หลักเกณฑ์การขออนุญาตไปราชการเพื่อการวิจัย
17 เมษายน 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2561
4 มีนาคม 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
6
ประกาศฯ เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พ.ศ.2561
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
7
ประกาศฯ เรื่อง ค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ.2561
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
8
ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
9
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
10
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ ทั้งหมด 15 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>