#
หัวข้อเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ระดับคณะ
25 สิงหาคม 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
2
ประกาศมหาวิทยา่ลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 พฤศจิกายน 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
3
หนังสือเวียน-กค.0406.4-ว.30กระทรวงการคลังการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษา
1 สิงหาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
4
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้จาการให้บริการทางวิชาการ
1 สิงหาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
5
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำสัญญาการยืมเงินเพื่อใช้ไปการปฏิบัติงานตามโครงการและไปราชการ
1 สิงหาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
6
หลักเกณฑ์การขออนุญาตไปราชการเพื่อการวิจัย
17 เมษายน 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2561
4 มีนาคม 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
8
ประกาศฯ เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พ.ศ.2561
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
9
ประกาศฯ เรื่อง ค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ.2561
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
10
ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ ทั้งหมด 17 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>