#
หัวข้อเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
ประกาศฯ เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พ.ศ.2561
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
2
ประกาศฯ เรื่อง ค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ.2561
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
3
ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
4
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
5
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554
8 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
6
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555
25 เมษายน 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550
30 มีนาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
8
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2560
22 มีนาคม 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
9
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์การค้ำประกันสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 2560
6 กุมภาพันธ์ 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
10
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การยอมรับวารสารวิชชา
13 พฤษภาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ ทั้งหมด 10 รายการ : 1 หน้า : 1