#
หัวข้อเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555
25 เมษายน 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550
30 มีนาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2560
22 มีนาคม 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
4
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์การค้ำประกันสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 2560
6 กุมภาพันธ์ 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
5
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การยอมรับวารสารวิชชา
13 พฤษภาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ ทั้งหมด 5 รายการ : 1 หน้า : 1