#
ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์
หัวข้อผลงาน
ได้รับเมื่อ
หน่วยงาน/no
ประเภท
สาขาวิชา
1
ผศ.ดร. สถาพร จันทวี
ชุดวัดความเค้นตกค้างในไม้แปรรูป
25 มิถุนายน 2558
1503000984
อนุสิทธิบัตร
ผศ.ดร. สถาพร จันทวี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต) และ ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
2
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ และ นางอุบลรัตน์ นำนาผล
อุปกรณ์ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กสมองพิการ
13 มิถุนายน 2559
13231
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ และ นางอุบลรัตน์ นำนาผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทค
3
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
19 มีนาคม 2557
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 9269
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
4
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อุปกรณ์ช่วยพยุงฝึกทักษะการยืนและเดินของเด็กพิการซ้อน
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 7472
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
5
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อุปกรณ์ฝึกทักษะการเดินและขับถ่ายสำหรับเด็กพิการซ้อน
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 7525
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
6
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อุปกรณ์อบข้าวเปลือกแบบมีชุดเกลี่ยและพลิกหน้าข้าว
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 7759
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
7
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
เก้าอี้โยกและกลิ้ง
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 7761
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
8
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อุปกรณ์ฝึกทักษะครบวงจรสำหรับเด็กพิการซ้อน
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 7897
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
9
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิการซ้ำซ้อน
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 8503
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งหมด 9 ชิ้น : 1 หน้า : 1