#
ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์
หัวข้อผลงาน
ได้รับเมื่อ
หน่วยงาน/no
ประเภท
สาขาวิชา
1
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
19 มีนาคม 2557
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 9269
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
2
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อุปกรณ์ช่วยพยุงฝึกทักษะการยืนและเดินของเด็กพิการซ้อน
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 7472
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
3
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อุปกรณ์ฝึกทักษะการเดินและขับถ่ายสำหรับเด็กพิการซ้อน
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 7525
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
4
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อุปกรณ์อบข้าวเปลือกแบบมีชุดเกลี่ยและพลิกหน้าข้าว
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 7759
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
5
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
เก้าอี้โยกและกลิ้ง
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 7761
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
6
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
อุปกรณ์ฝึกทักษะครบวงจรสำหรับเด็กพิการซ้อน
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 7897
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
7
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิการซ้ำซ้อน
-
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา / เลขที่ 8503
อนุสิทธิบัตร
ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งหมด 7 ชิ้น : 1 หน้า : 1