#
หัวข้อเอกสารคำสั่ง
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
51
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 187/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 มีนาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
52
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30 มีนาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
มีเอกสารคำสั่งทั้งหมด 52 รายการ : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6