#
หัวข้อเอกสารคำสั่ง
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
41
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 พฤษภาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
42
แต่งตั้งคณะกรรมการทำแผนพัฒนาคณะด้านต่าง ๆ (พ.ศ. 2560-2564)
22 พฤษภาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
43
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ภาคการศึกษาที่ 2/2559
16 พฤษภาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
44
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ 2560
7 พฤษภาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
45
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธิการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 พฤษภาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
46
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 พฤษภาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
47
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
1 พฤษภาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
48
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 119/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ UPM-NSTRU Community Outreach Project 2017
30 มีนาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
49
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 331/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560
30 มีนาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
50
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 401/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2558
30 มีนาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
มีเอกสารคำสั่งทั้งหมด 54 รายการ : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>