#
หัวข้อเอกสารคำสั่ง
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
31
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษารายวิชาโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1และรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุสาหกรรม
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
32
แต่งตั้งประธานกรรมการและที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์์
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
33
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดทดลองปฏิยัติการฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
34
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ฯ
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
35
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและยกระดับสู่ระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมลานวัฒนธรรมเมือง 12 นักษัตร
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
36
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานต่อ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะ
23 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
37
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
38
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราขภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560
31 พฤษภาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
39
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
29 พฤษภาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
40
แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
29 พฤษภาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
มีเอกสารคำสั่งทั้งหมด 54 รายการ : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] Next>>