#
หัวข้อเอกสารคำสั่ง
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
21
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณธิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
22
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับบัณฑิต คทอ
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
23
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เยาวชนนคร ใส่ใจ ขับขี่ปลอดภัย
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
24
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
25
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
26
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ท้องถิ่นและสังคม กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสูชุมชน
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
27
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสัมมนาวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติฯ เรื่อง การวิจัยในยุค 4.0
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
28
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสัมมนาวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติฯ กิจกรรมศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
29
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ประจำปี 2559 มหาชัยเกมส์ 59
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
30
แต่งตั้งที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
มีเอกสารคำสั่งทั้งหมด 54 รายการ : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>