#
หัวข้อเอกสารคำสั่ง
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
11
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษษ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
24 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
12
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
22 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
13
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
14
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ฯ.
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
15
059-60 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรับบกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพ คทอ. ประจำปีการศึกษา 2558.
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
16
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม.
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
17
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณธิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
18
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับบัณฑิต คทอ
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
19
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เยาวชนนคร ใส่ใจ ขับขี่ปลอดภัย
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
20
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน
25 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
มีเอกสารคำสั่งทั้งหมด 50 รายการ : 5 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>