#
หัวข้อเอกสารคำสั่ง
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
11
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพ คทอ. ประจำปีการศึกษา 2560.p
24 สิงหาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
12
แต่งตั้งคณะกรรมการสังเคราะห์การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
21 สิงหาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
13
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปีการศึกษา 2560
18 สิงหาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
14
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2560
16 สิงหาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
15
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษษ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
24 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
16
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
22 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
17
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
18
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ฯ.
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
19
059-60 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรับบกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพ คทอ. ประจำปีการศึกษา 2558.
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
20
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม.
4 กรกฎาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
มีเอกสารคำสั่งทั้งหมด 54 รายการ : 6 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>