#
หัวข้อเอกสารคำสั่ง
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
10 พฤศจิกายน 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
2
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2563
10 พฤศจิกายน 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
3
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2562
15 พฤศจิกายน 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
4
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2/1 รับตรง
22 มีนาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
5
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2560
13 ธันวาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
6
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
4 ธันวาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
7
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 พฤศจิกายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
8
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio
21 พฤศจิกายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
9
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 พฤศจิกายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
10
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนใน มรภ.นศ.
31 สิงหาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
มีเอกสารคำสั่งทั้งหมด 54 รายการ : 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>