VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2562 #หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต #สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(4ปี) (22 มีนาคม 2562)

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2562#หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต #สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(4ปี) ***คุณสมบัติ***-จบการศึกษา ม.6 ทุกสาขาวิชา-จบการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา-จบการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา ***จบแล้วทำงาน*** -ครูช่างครูสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์-นักวิชาการทางการศึกษา-จนท.หน่วยงานรัฐ-พนง.บริษัททั้งภาครัฐและ...Read More

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2/1 รับตรง ปีการศึกษา 2562 (22 มีนาคม 2562)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2/1 รับตรง ปีการศึกษา 2562 .........................................................................สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป.................................................................Read More

ประชาสัมพันธ์ บริการของ กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (8 มีนาคม 2562)

เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ...Read More

see more      
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณนาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย เเละบุคลากรทั่วไป ได้เผยเเพร่บทความทางวิชาการ...Read More

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10 (20 ธันวาคม 2561)

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10 ในวันที่ 12-13 ก.ค. 62 ณ ม.หาดใหญ่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...Read More

ประกาศ.เรื่องทุนการศึกษา ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ส่งใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (5 ตุลาคม 2561)

  ประกาศ.เรื่องทุนการศึกษา ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ส่งใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ...Read More

see more      
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านวิจัย...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่๗ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่๗ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ. คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...Read More

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกเเบบบอร์ดเกม การ์ดเกม เเละคลาสเกม เพื่อการเรียนแบบเเอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ ๒ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุกมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกเเบบบอร์ดเกม การ์ดเกม เเละคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้เเบบเเอคทีฟเลิร์นนิ่ง...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง ๑๔ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติครั้ง ๑๔ เรื่อง วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน...Read More

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายวัตกรรมและสร้าางสรรค์ (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางธุรกิจ และ เศรษศาสตร์ ๕ สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง " เครือข่ายข่ายวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒0๑๙ " ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒...Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละวิศวกรรมครั้งที่ ๕ (NCITE 2019) (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละวิศวกรรมครั้งที่ ๕ (NCITE 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพัธ์ผลงานวิจัยเเละผลงานวิชาการ...Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.กาฬสินธุ์ ครั้งที่1 (20 ธันวาคม 2561)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.กาฬสินธุ์ ครั้งที่1 ระหว่าง 15-16 ก.ค. 62 ณ ม.กาฬสินธุ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...Read More

see more      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิท...

บ่ายวันนี้ (วันที่ 20 มีนาคม 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ วัดยางค้อม ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ... (21 มีนาคม 2562)

วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึก...

วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 การซ่อมคอม  ... (11 มีนาคม 2562)

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ...

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2562 วิทยากรโดย อาจารย์ชนัยชนม์ ดำศรี และ อาจารย์ Christine Soriano  ... (11 มีนาคม 2562)

โครงการอบรมให้ความรู้และเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในครัวเรือน เขต...

โครงการอบรมให้ความรู้และเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในครัวเรือน เขตชุมชนท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 โดย...สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช... (4 มีนาคม 2562)

see more

Video

วันที่ 16 ม.ค. 2562 ทีมอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพังทั้งหลัง ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครฯ #เนชั่นคนข่าวข้นช่อง22 (16 มกราคม 2562)

VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2562 (9 ธันวาคม 2561)

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (26 มีนาคม 2561)

see more