#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
11
e-mail@nstru.ac.th_บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มิถุนายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
12
แบบรายงานผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 พฤษภาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
13
การบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจ
22 มีนาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
14
แบบฟอร์มสอบนอกตาราง
22 มีนาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
15
บันทึกส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
20 มีนาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
16
หลักสูตร ทล.บ. (ปรับปรุง พ.ศ.2558) อนุมัติจากสภา
29 มกราคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
17
แบบรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4 ธันวาคม 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
18
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
28 พฤศจิกายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
19
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร 2561
28 พฤศจิกายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
20
แบบฟอร์มรายงานสรุปประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3 พฤศจิกายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 35 รายการ : 4 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>