#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
11
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารเอกชน
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
12
ใบสำคัญรับเงิน
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
13
LOGO
24 มิถุนายน 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
14
ข้อมูลนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ปีการศึกษาที่จบ-2561
10 พฤษภาคม 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
15
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2562 (edit 30 เม.ย.2562)
1 พฤษภาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
16
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร
1 พฤษภาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
17
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเพื่อการวิจัย
14 มีนาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
18
แบบฟอร์มเสนอของบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ธันวาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
19
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
27 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
20
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
16 พฤศจิกายน 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 47 รายการ : 5 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>