#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
11
หลักสูตร ทล.บ. (ปรับปรุง พ.ศ.2558) อนุมัติจากสภา
29 มกราคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
12
แบบรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4 ธันวาคม 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
13
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
28 พฤศจิกายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
14
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร 2561
28 พฤศจิกายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
15
แบบฟอร์มรายงานสรุปประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3 พฤศจิกายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
16
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(29-06-2560)
2 ตุลาคม 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
17
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และชุมเชียร์
1 สิงหาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
18
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560
23 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
19
แบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา
21 มิถุนายน 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
20
แบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา.doc
21 มิถุนายน 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 30 รายการ : 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>