#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
12 กันยายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และชุมเชียร์
1 สิงหาคม 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
3
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560
23 มิถุนายน 2560
ศรีไพร อมรฤทธิ์
4
แบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา
21 มิถุนายน 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
5
แบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา.doc
21 มิถุนายน 2560
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
6
แบบฟอร์มประเมินโครงการ-ลว.23-12-2559
27 ธันวาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
7
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
24 พฤศจิกายน 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
8
แบบรายงานการไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
24 พฤศจิกายน 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
9
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รายงานการเดินทางไปราชการ)
22 กันยายน 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
10
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ
19 สิงหาคม 2559
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 16 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>