#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
e-mail@nstru.ac.th_บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มิถุนายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
2
แบบรายงานผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 พฤษภาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
3
การบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจ
22 มีนาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
4
แบบฟอร์มสอบนอกตาราง
22 มีนาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
5
บันทึกส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
20 มีนาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
6
หลักสูตร ทล.บ. (ปรับปรุง พ.ศ.2558) อนุมัติจากสภา
29 มกราคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
7
แบบรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4 ธันวาคม 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
8
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
28 พฤศจิกายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
9
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร 2561
28 พฤศจิกายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
10
แบบฟอร์มรายงานสรุปประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3 พฤศจิกายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 26 รายการ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>