#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
รายละเอียดงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 ตุลาคม 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
2
แบบสรุปแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เรียงลำดับความสำคัญ
7 ตุลาคม 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
3
LOGO
24 มิถุนายน 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
4
ข้อมูลนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ปีการศึกษาที่จบ-2561
10 พฤษภาคม 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
5
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2562 (edit 30 เม.ย.2562)
1 พฤษภาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
6
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร
1 พฤษภาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
7
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเพื่อการวิจัย
14 มีนาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
8
แบบฟอร์มเสนอของบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ธันวาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
9
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
27 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
10
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
16 พฤศจิกายน 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 41 รายการ : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>