#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
LOGO
24 มิถุนายน 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
2
ข้อมูลนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ปีการศึกษาที่จบ-2561
10 พฤษภาคม 2562
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
3
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2562 (edit 30 เม.ย.2562)
1 พฤษภาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
4
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร
1 พฤษภาคม 2562
ชาลิสา พราหมณ์ชู
5
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเพื่อการวิจัย
14 มีนาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
6
แบบฟอร์มเสนอของบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ธันวาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
7
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
27 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
8
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
16 พฤศจิกายน 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
9
แบบฟอร์มโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29 ตุลาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
10
รายการจำแนกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อ
25 กันยายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 39 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>