#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
LOGO คณะ JPG
8 สิงหาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
2
logo คณะ
20 กรกฎาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
3
e-mail@nstru.ac.th_บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มิถุนายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
4
แบบรายงานผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 พฤษภาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
5
การบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจ
22 มีนาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
6
แบบฟอร์มสอบนอกตาราง
22 มีนาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
7
บันทึกส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
20 มีนาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
8
หลักสูตร ทล.บ. (ปรับปรุง พ.ศ.2558) อนุมัติจากสภา
29 มกราคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
9
แบบรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4 ธันวาคม 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
10
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
28 พฤศจิกายน 2560
ชาลิสา พราหมณ์ชู
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 28 รายการ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>