#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
รายการจำแนกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อ
25 กันยายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
2
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
2 กันยายน 2561
ศรีไพร อมรฤทธิ์
3
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
27 สิงหาคม 2561
ศรีไพร อมรฤทธิ์
4
แบบฟอร์มโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 สิงหาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
5
LOGO คณะ JPG
8 สิงหาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
6
logo คณะ
20 กรกฎาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
7
e-mail@nstru.ac.th_บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มิถุนายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
8
แบบรายงานผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 พฤษภาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
9
การบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจ
22 มีนาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
10
แบบฟอร์มสอบนอกตาราง
22 มีนาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 31 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>