#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเพื่อการวิจัย
14 มีนาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
2
แบบฟอร์มเสนอของบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ธันวาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
3
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
27 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
4
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
16 พฤศจิกายน 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
5
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2562
15 พฤศจิกายน 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
6
แบบฟอร์มโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29 ตุลาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
7
รายการจำแนกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อ
25 กันยายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
8
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
2 กันยายน 2561
ศรีไพร อมรฤทธิ์
9
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
27 สิงหาคม 2561
ศรีไพร อมรฤทธิ์
10
LOGO คณะ JPG
8 สิงหาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 36 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>