#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
27 พฤศจิกายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
2
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
16 พฤศจิกายน 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
3
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2562
15 พฤศจิกายน 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
4
แบบฟอร์มโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29 ตุลาคม 2561
ชาลิสา พราหมณ์ชู
5
รายการจำแนกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อ
25 กันยายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
6
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
2 กันยายน 2561
ศรีไพร อมรฤทธิ์
7
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
27 สิงหาคม 2561
ศรีไพร อมรฤทธิ์
8
LOGO คณะ JPG
8 สิงหาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
9
logo คณะ
20 กรกฎาคม 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
10
e-mail@nstru.ac.th_บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มิถุนายน 2561
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 34 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>