#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
Excel สำหรับใช้ในการคำนวณวันในการเดินทางไปราชการ
18 กันยายน 2563
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
2
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
15 กันยายน 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
3
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ระดับคณะ
25 สิงหาคม 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
4
สัญญายืมเงิน Update 2563
25 สิงหาคม 2563
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้
27 เมษายน 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
6
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ63
2 มีนาคม 2563
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง พื้นที่เป้ามหายและชุมชนเป้าหมายของการให้บริการวิชาการของสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
8
แบบใบลาขออนุญาตไปต่างประเทศ
15 พฤศจิกายน 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
9
รายละเอียดงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
31 ตุลาคม 2562
ปริศนา ขวัญมณี
10
แบบสรุปแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เรียงลำดับความสำคัญ
31 ตุลาคม 2562
ปริศนา ขวัญมณี
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 51 รายการ : 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>