#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
แบบใบลาขออนุญาตไปต่างประเทศ
15 พฤศจิกายน 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
2
รายละเอียดงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
31 ตุลาคม 2562
ปริศนา ขวัญมณี
3
แบบสรุปแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เรียงลำดับความสำคัญ
31 ตุลาคม 2562
ปริศนา ขวัญมณี
4
สัญญาการยืมเงิน
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
5
แบบขออนุญาตผู้ปกครองนำนักศึกษาออกนอกสถานที่
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
6
แบบใบขอยกเลิกวันลา
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
7
แบบใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
8
แบบใบลาพักผ่อน
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
9
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารเอกชน
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
10
ใบสำคัญรับเงิน
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 46 รายการ : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>