#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ63
2 มีนาคม 2563
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง พื้นที่เป้ามหายและชุมชนเป้าหมายของการให้บริการวิชาการของสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
3
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ปร.1- ปร.3) ของบุคลากรสายวิชาการ
30 มกราคม 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
4
แบบใบลาขออนุญาตไปต่างประเทศ
15 พฤศจิกายน 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
5
รายละเอียดงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
31 ตุลาคม 2562
ปริศนา ขวัญมณี
6
แบบสรุปแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เรียงลำดับความสำคัญ
31 ตุลาคม 2562
ปริศนา ขวัญมณี
7
สัญญาการยืมเงิน
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
8
แบบขออนุญาตผู้ปกครองนำนักศึกษาออกนอกสถานที่
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
9
แบบใบขอยกเลิกวันลา
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
10
แบบใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว
24 ตุลาคม 2562
ศรีไพร อมรฤทธิ์
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 48 รายการ : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>