#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
1
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2564
1 เมษายน 2564
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
2
ใบสำคัญรับเงิน 2564
1 เมษายน 2564
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
3
ใบนำส่งเอกสารการเบิกจ่าย
15 มีนาคม 2564
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
4
สัญญายืมเงิน Update 2564
15 มีนาคม 2564
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
5
Excel สำหรับใช้ในการคำนวณวันในการเดินทางไปราชการ
18 กันยายน 2563
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
6
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
15 กันยายน 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ระดับคณะ
25 สิงหาคม 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
8
สัญญายืมเงิน Update 2563
25 สิงหาคม 2563
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
9
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้
27 เมษายน 2563
ศรีไพร อมรฤทธิ์
10
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ63
2 มีนาคม 2563
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 55 รายการ : 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>