ปริญญาตรี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)

เทคโนโลยีโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)

นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) 4ปี

อุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทล.ม.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.ม.)

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปร.ด.)