ปริญญาตรี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)

เทคโนโลยีโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก

ไม่มีข้อมูล