*สีเขียวปฎิทินมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

*สีแดงปฎิทินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม