#
ปีการศึกษา
ชื่อผู้บริหารหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
1/2562
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม) ๑๑๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรี
6011519048
นายอัษฎา ชูดอนตรอ
วิศวกรรมเครื่องกล
2
1/2562
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม) ๑๑๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรี
6011519033
นายณัฐวุฒิ หมุดเจริญ
วิศวกรรมเครื่องกล
ทั้งหมด 2 ชิ้น : 1 หน้า :s 1