คณบดี


อ.ดร. อภิศันย์ ศิริพันธ์
E-mail: apisan_sir@hotmail.co.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
E-mail: pongpat_bua@nstru.ac.th

รองคณบดี


ผศ. ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
E-mail: suwanroj.thamasan@gmail.com

รองคณบดี


ผศ. อรวรรณ แซ่อึ่ง
E-mail: radypink_3000@hotmail.com

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
E-mail: pongpat_bua@nstru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


อ. ณปภัช จันทร์เมือง
E-mail: napaphachoha@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


อ. ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
E-mail: chatchagopy@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา


อ.ดร. วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
E-mail: weerayute.sud@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


อ. พัชรินทร์ อินทมาส
E-mail: intamas.patcharin@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม


อ. วิทยา วงษ์กลาง
E-mail: wongklang_witt@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ. จารุวรรณี ไชยพรรณ
E-mail: jaruwannee1982@gmail.com