คณบดี


อ.ดร. ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ
E-mail: tanapornmm@hotmail.com

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


อ. สมหมาย ศรีสุข
E-mail: srisuk_sommai@hotmail.com

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


อ.ดร. อภิศันย์ ศิริพันธ์
E-mail: apisan_sir@hotmail.co.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผศ. อัษรายุทธ มาสแก้ว
E-mail: atsarayutmat@gmail.com

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


อ. วัสสา รวยรวย
E-mail: wassa_ruay@outlook.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


ผศ. พงศ์เทพ วีระพงศ์
E-mail: king_to_great@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


อ. ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
E-mail: chatchagopy@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา


อ.ดร. วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
E-mail: weerayute.sud@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
E-mail: pongpat_bua@nstru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ. ธานี จินตสุทธิศักดิ์
E-mail: thani.jin@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม


อ. วิทยา วงษ์กลาง
E-mail: wongklang_witt@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ. จารุวรรณี ไชยพรรณ
E-mail: jaruwannee1982@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


อ. เปมิกา แซ่เตียว
E-mail: ultraaong@gmail.com