VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


ข้อมูลภาวะการมีงานทำ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่าง 3 ม.ค.61 - 30 ธ.ค.61 ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 [ครั้งที่ 1 ] ระดับมหาวิทยาลัย (5 มิถุนายน 2562)

ข้อมูลภาวะการมีงานทำ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่าง 3 ม.ค.61 - 30 ธ.ค.61    ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 [ครั้งที่ 1 ] ระดับมหาวิทยาลัย   http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/race/?option=md_content&view=show&page=report_Mis_Sar...Read More

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (14 พฤษภาคม 2562)

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ http://techno.nstru.ac.th/main62/mainkpi21.php...Read More

ปชส.การยางแห่งประเทศไทย เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพิ้อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (14 พฤษภาคม 2562)

ปชส. การยางแห่งประเทศไทย เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพิ้อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องทิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ......Read More

แบบประเมินความพึงพอใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2561 (10 พฤษภาคม 2562)

http://techno.nstru.ac.th/main62/main.php .หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล)       2.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี (วิศวกรรมเครื่องกล)       3.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีโยธา)     &n...Read More

see more      
สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ62 (19 เมษายน 2562)

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ62   ภายในวันที่ 15 พ.ค. 62 www.eppo.go.th   ดูรายละเอียดเอกสารแนบ......Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการสมัมนาเรื่อง "วิจัย เปลี่ยนโลก" (19 เมษายน 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมการสมัมนาเรื่อง "วิจัย เปลี่ยนโลก" วันที่ 7-10 เมษยน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกน์ดและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กทม. ดูรายละเอียดเอกสารแนบ......Read More

see more      
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านวิจัย...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่๗ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่๗ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ. คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษาอีสาน (19 เมษายน 2562)

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้ หัวข้อ "เวทีวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษา" วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษาอีสาน ดูรายละเอียดเอกสารแนบ......Read More

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง ๑๔ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติครั้ง ๑๔ เรื่อง วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน...Read More

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายวัตกรรมและสร้าางสรรค์ (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางธุรกิจ และ เศรษศาสตร์ ๕ สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง " เครือข่ายข่ายวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒0๑๙ " ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒...Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละวิศวกรรมครั้งที่ ๕ (NCITE 2019) (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละวิศวกรรมครั้งที่ ๕ (NCITE 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพัธ์ผลงานวิจัยเเละผลงานวิชาการ...Read More

see more      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

11 มิ.ย. 62 รศ.ดร.วินัย ใจกล้า วิทยากรโครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำโครงการสำหรับนักศึกษาเทคโน...

11 มิ.ย. 62 รศ.ดร.วินัย ใจกล้า วิทยากรโครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำโครงการสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ... (12 มิถุนายน 2562)

6 มิ.ย. 62 ผศ.พงศ์เทพ วีระพงศ์ และคณาจารย์-นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต ร่วมจัดนิทรรศการ...

6 มิ.ย. 62 ผศ.พงศ์เทพ วีระพงศ์ และคณาจารย์-นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำดีด้วยหัวใจ" ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4  ... (12 มิถุนายน 2562)

21 พ.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล บริการวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยก...

21 พ.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล บริการวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช... (22 พฤษภาคม 2562)

24 เม.ย. 62 โครงการสร้างความตระหนักถึงการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและการประกวดโปสเตอร์สื่อรณรงค์ลดอุ...

24 เม.ย. 62 โครงการสร้างความตระหนักถึงการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและการประกวดโปสเตอร์สื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ... (24 เมษายน 2562)

see more

Video

วันที่ 16 ม.ค. 2562 ทีมอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพังทั้งหลัง ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครฯ #เนชั่นคนข่าวข้นช่อง22 (16 มกราคม 2562)

VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2562 (9 ธันวาคม 2561)

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (26 มีนาคม 2561)

see more