VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2561 (11 เมษายน 2561)

ขอเชิญครูระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเข้าฟังบรรยาย "วิทยาการคำนวนและการออกแบบ&เทคโนโลยีภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี  วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ อาคารหอประชุมภักดีดำรงฤกธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประถมศึกษา วันที่ 19-20 เมษายน 2561, มัธยมศึกษา วันที่ 26-27 เมษายน 2561 (9 เมษายน 2561)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี สาหรับระดับประถมศึกษา วันที่ 19-20 เมษายน 2561 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคานวณ และการออกแบบ&เทคโนโลยี สาหรับระดั...Read More

ด้วยเทศบาลนครยะลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดให้มีการประกวด "ออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City" เพื่อร่วมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เงินรางวัล มูลค่ารวม150,000 บาท (19 มีนาคม 2561)

ด้วยเทศบาลนครยะลา  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดให้มีการประกวด "ออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City" เพื่อร่วมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เงินรางวัล มูลค่ารวม150,000 บาท    แบ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็น 2 ประเภท 1. ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา 2. ประเภท ประชาชนทั่วไป   รา...Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (14 มีนาคม 2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ด้วย ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 จึงต้องดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีรายละเอียดการรับสมัครและการเสนอชื่อ โดยสังเขปดังนี้   การรับ...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันโครงร่างปริญญานิพนธ์นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการแข่งขันโครงร่างปริญญานิพนธ์นักศึกษาเพื่อจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยส่งผลงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ...Read More

ทุนการศึการ "กองทุนครูดีศรีเมืองลุง" (22 มกราคม 2561)

โรงเรียนเรวดีพัทลุงได้มีโครงการมอบทุนการศึกษา"กองทุนครูดีศรีเมืองลุง" ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือในสถาบันผลิตครู โดยมีพิธีมอบในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑...Read More

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทษกับเกาหลี(NRCT-NRF) ประจำปี ๒๕๖๑ (22 มกราคม 2561)

กำหนดเปิดรับสมัครวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าวทุกสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑...Read More

การเปิดเผยข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ของงบประมาณแผ่นดิน (22 มกราคม 2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนงานวิจัยรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลแผนงานการวิจัยเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Basic Bioinformatics for Microbiologists (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ University of Florida และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดเล็งเห็นความสำคัญของชีวสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยและบัณฑิตศึกษา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (26 กุมภาพันธ์ 2561)

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน กำหนดการฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตรดังนี้ 1.หลักสูตรวิถีสีเขียวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จังหวัดสตูล 2.หลักสูตรนวัตกรรมสีเขียวเพื่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป...Read More

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 24 (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 24 จำนวน 35 คน ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28-30 มีนคม 2561 ...Read More

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ" รุ่นที่ 4 (26 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ" รุ่นที่ 4 จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 7 (SER 2018) (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยประทุมธานีได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยประทุมธานี...Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 18 (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...Read More

see more      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (7 มีนาคม 2561)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามเอกสารแนบ ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

โครงการอบรมพัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น หัวข้อ “การจัดก...

19-20 เม.ย.61 เวลา 16.00 น.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมพัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหุ่นยนต์”... (23 เมษายน 2561)

พิธีมอบรถยนต์ Nissan Evalia ให้กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

23 มี.ค. 61 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอขอบคุณผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.นครฯที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการรับมอบรถยนต์ Nissan Evalia จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบให้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคันที่3โดยมี Mr.Peter John Galli ตำแหน่ง Vice President of Communication Nissan Mot... (26 มีนาคม 2561)

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยและผลงานวิจัย ให้คณาจารย์และบุคลากร...

22 มี.ค.61 เวลา 09.00น.คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยและผลงานวิจัย ให้คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ... (26 มีนาคม 2561)

บ.โตโยต้า จัดกิจกรรม" Toyota Art Camp" นักศึกษาได้เรียนรู้จากวิทยากรจากญี่ปุ่น การออกแบบตรา บรรจุภัณ...

บ.โตโยต้า กับกิจกรรม" Toyota Art Camp" นักศึกษาได้เรียนรู้จากวิทยากรจากญี่ปุ่น การออกแบบตรา บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีออกแบบผิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ออกแบบตรา บรรจุภัณฑ์ ให้กับชุมชน... (26 มีนาคม 2561)

see more

Video

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (26 มีนาคม 2561)

นำร่อง นครศรีฯ โมเดล แก้ปัญหายาง วันที่ 19 มกราคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD (22 มกราคม 2561)

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560 (WRO2017: World Robot Olympiad 2017) (27 สิงหาคม 2560)

see more