VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (14 มีนาคม 2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ด้วย ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 จึงต้องดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีรายละเอียดการรับสมัครและการเสนอชื่อ โดยสังเขปดังนี้   การรับ...Read More

ขอเชิญน้องๆ คนเก่ง เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา IYRC 2018 (รอบคัดเลือกภาคใต้) (14 มีนาคม 2561)

   โอกาสดีๆ ‼️ และประสบการณ์ล้ำค่ามาถึงแล้ว ศูนย์ Se-ed ikids นครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    ขอเชิญน้องๆ คนเก่ง เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา IYRC 2018 (รอบคัดเลือกภาคใต้)    ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก #ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศร...Read More

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2561 (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้อนุมัติให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2561 เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม สามารถแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลไปยังกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561...Read More

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จ๊อบแฟร์ นครศรีธรรมราช 2018 (9 กุมภาพันธ์ 2561)

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ๊อบแฟร์ นครศรีธรรมราช 2018  ลงทะเบียนสมัครงานและสัมภาษณ์งานล่วงหน้า https://www.jobbkk.com/jobfair/event/nakhonsi2018   8 มีนาคม 2561 เวลา10.30-17.00 น.  เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช   พบกับผู้ประกอบการกว่า 50 บริษัท 3,500 อัตรา และ...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันโครงร่างปริญญานิพนธ์นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการแข่งขันโครงร่างปริญญานิพนธ์นักศึกษาเพื่อจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยส่งผลงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ...Read More

ทุนการศึการ "กองทุนครูดีศรีเมืองลุง" (22 มกราคม 2561)

โรงเรียนเรวดีพัทลุงได้มีโครงการมอบทุนการศึกษา"กองทุนครูดีศรีเมืองลุง" ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือในสถาบันผลิตครู โดยมีพิธีมอบในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑...Read More

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทษกับเกาหลี(NRCT-NRF) ประจำปี ๒๕๖๑ (22 มกราคม 2561)

กำหนดเปิดรับสมัครวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าวทุกสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑...Read More

การเปิดเผยข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ของงบประมาณแผ่นดิน (22 มกราคม 2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนงานวิจัยรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลแผนงานการวิจัยเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Basic Bioinformatics for Microbiologists (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ University of Florida และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดเล็งเห็นความสำคัญของชีวสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยและบัณฑิตศึกษา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (26 กุมภาพันธ์ 2561)

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน กำหนดการฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตรดังนี้ 1.หลักสูตรวิถีสีเขียวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จังหวัดสตูล 2.หลักสูตรนวัตกรรมสีเขียวเพื่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป...Read More

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 24 (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 24 จำนวน 35 คน ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28-30 มีนคม 2561 ...Read More

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ" รุ่นที่ 4 (26 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ" รุ่นที่ 4 จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 7 (SER 2018) (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยประทุมธานีได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยประทุมธานี...Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 18 (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ (5 กุมภาพันธ์ 2561)

จัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ ประจำปี ๑๕๖๑ เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Developmant Adiministration towards Sustainable Developmant" วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉบิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์...Read More

see more      
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (7 มีนาคม 2561)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามเอกสารแนบ ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ....

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กิจกรรมอบรมการนำพลังงานแสงอาทิตมาใช้เพิ่มค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวพระราชดำริ    ... (6 มีนาคม 2561)

ราชภัฏวิชาการ 12-16 ก.พ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

ราชภัฏวิชาการ 12-16 ก.พ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ... (16 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงกิ้งคอนเทส ครั้งที่ 4 งานราชภัฏวิชาการ 13 ก.พ. 2561...

บรรยากาศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงกิ้งคอนเทส ครั้งที่ 4 งานราชภัฏวิชาการ จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ... (16 กุมภาพันธ์ 2561)

การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์...

การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ประธานเปิดงาน โดย ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดีฯและรักษาการคณบดี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1828 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ... (16 กุมภาพันธ์ 2561)

see more

Video

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (16 กุมภาพันธ์ 2561)

นำร่อง นครศรีฯ โมเดล แก้ปัญหายาง วันที่ 19 มกราคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD (22 มกราคม 2561)

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560 (WRO2017: World Robot Olympiad 2017) (27 สิงหาคม 2560)

see more