VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


สหกรณ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61-15 ม.ค 62 จำนวน 2 ตำแหน่ง (10 มกราคม 2562)

สหกรณ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61-15 ม.ค 62 จำนวน 2 ตำแหน่ง...Read More

สหกรณ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61-15 ม.ค 62 จำนวน 5 ตำแหน่ง (10 มกราคม 2562)

สหกรณ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61-15 ม.ค 62 จำนวน 5 ตำแหน่ง...Read More

สหกรณ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61-15 ม.ค 62 จำนวน 1 ตำแหน่ง (10 มกราคม 2562)

สหกรณ์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61-15 ม.ค 62 จำนวน 1 ตำแหน่ง...Read More

see more      
การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10 (20 ธันวาคม 2561)

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10 ในวันที่ 12-13 ก.ค. 62 ณ ม.หาดใหญ่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...Read More

ประกาศ.เรื่องทุนการศึกษา ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ส่งใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (5 ตุลาคม 2561)

  ประกาศ.เรื่องทุนการศึกษา ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ส่งใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ...Read More

ขอเชิญร่วมเสนอ"แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ" (25 เมษายน 2561)

เปิดรับพิจารณาข้อเสนอ"แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ"ตั้งแต่วันนี้10เมษายน จนถึงวันที่ 30พฤษภาคม 2561...Read More

see more      
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (20 ธันวาคม 2561)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ด้วยสำนักสิริพัฒนาสถาบันฑิตบริหารศาสตร์กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รายเอียดเอกสารแนบ...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) (20 ธันวาคม 2561)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 61 - 15 ม.ค. 62 ณ ม.วลัยลักษณ์ ดูรายเอียดเอกสารแนบ...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.กาฬสินธุ์ ครั้งที่1 (20 ธันวาคม 2561)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.กาฬสินธุ์ ครั้งที่1 ระหว่าง 15-16 ก.ค. 62 ณ ม.กาฬสินธุ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...Read More

see more      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (7 มีนาคม 2561)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามเอกสารแนบ ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

วันที่ 12 ม.ค. 2562 คณาจารย์-นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ความสุขกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์เด็กเล็ก...

วันที่ 12 ม.ค. 2562 คณาจารย์-นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ความสุขกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์เด็กเล็ก ต.ปากนครฯ จ.นครศรีธรรมราช  ... (14 มกราคม 2562)

วันที่ 12 ม.ค.2562 คณาจารย์-นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟื้นฟูวัดนางพระยาจากภัยพิบัติปาบึก...

วันที่ 12 ม.ค.2562 คณาจารย์-นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟื้นฟูวัดนางพระยาจากภัยพิบัติปาบึก  ... (14 มกราคม 2562)

14 ม.ค.62 เวลา 10.00น.ประชุม คกก.ประจำหลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(4ปี)หลักสูตรใหม...

14 ม.ค.62 เวลา 10.00น.ประชุม คกก.ประจำหลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(4ปี)หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2562  ... (14 มกราคม 2562)

วันที่ 9 ม.ค. 2562 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรมร่วมกิจกรรม มรภ. นศ. จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนคร...

วันที่ 9 ม.ค. 2562 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรมร่วมกิจกรรม มรภ. นศ. จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครบรอบ 62 ปี  ... (10 มกราคม 2562)

see more

Video

วันที่ 16 ม.ค. 2562 ทีมอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพังทั้งหลัง ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครฯ #เนชั่นคนข่าวข้นช่อง22 (16 มกราคม 2562)

VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2562 (9 ธันวาคม 2561)

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (26 มีนาคม 2561)

see more