VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


ศูนย์ภาษาขอเชิญ นักศึกษารหัส59ที่จะต้องเข้าสอบ CEFR ก่อนสำเร็จการศึกษาเข้ารับฟังการแนะแนวระบบสอบและเนื้อหาของชุดข้อสอบ วันพุธที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 13.00น.-15.00น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ (16 พฤศจิกายน 2561)

ศูนย์ภาษาขอเชิญ นักศึกษารหัส59ที่จะต้องเข้าสอบ CEFR ก่อนสำเร็จการศึกษาเข้ารับฟังการแนะแนวระบบสอบและเนื้อหาของชุดข้อสอบ วันพุธที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 13.00น.-15.00น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์...Read More

ประกาศ...เรื่องรับบัตรนักศึกษา ม.ราชภัฏนครฯ (17 ตุลาคม 2561)

ประกาศ...เรื่องรับบัตรนักศึกษา ม.ราชภัฏนครฯ   นักศึกษา ภาคปกติ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครฯ   นักศึกษา ภาคกศ.บป. วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครฯ ...Read More

ประกาศ...รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบที่1/1 รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ(Portfolio) รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 (11 ตุลาคม 2561)

ประกาศ...รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบที่1/1 รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ(Portfolio)รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 ส่วนรอบที่1/2 โควตา (Quota) รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 10 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562 ดูรายละเอียดที่http://esmart.nstru.ac.th/a...Read More

see more      
ประกาศ.เรื่องทุนการศึกษา ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ส่งใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (5 ตุลาคม 2561)

  ประกาศ.เรื่องทุนการศึกษา ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ส่งใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ...Read More

ขอเชิญร่วมเสนอ"แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ" (25 เมษายน 2561)

เปิดรับพิจารณาข้อเสนอ"แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ"ตั้งแต่วันนี้10เมษายน จนถึงวันที่ 30พฤษภาคม 2561...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันโครงร่างปริญญานิพนธ์นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการแข่งขันโครงร่างปริญญานิพนธ์นักศึกษาเพื่อจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยส่งผลงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018 (25 เมษายน 2561)

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์2-4 ชั้น4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม....Read More

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Basic Bioinformatics for Microbiologists (26 กุมภาพันธ์ 2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ University of Florida และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดเล็งเห็นความสำคัญของชีวสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยและบัณฑิตศึกษา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่3 (25 เมษายน 2561)

ในวันอังคารที่31 กรกฎาคม 2561 ณ Hall4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา ศูนยฺ์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...Read More

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 3 (25 เมษายน 2561)

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...Read More

see more      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (7 มีนาคม 2561)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามเอกสารแนบ ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

วันที่ 16 พ.ย.2561 รองคณบดี อ.พงศ์พัชร บัวเพ็ชร และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ต้อนรับครูแนะแนวจาก...

วันที่ 16 พ.ย.2561 รองคณบดี อ.พงศ์พัชร บัวเพ็ชรและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ต้อนรับครูแนะแนวจาก ร.ร. ต่างๆ เยี่ยมชมอาคารเรียนห้องปฎิบัติการผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช... (16 พฤศจิกายน 2561)

สาขาวิศวเครื่องกล #คว้ารางวัลชนะเลิศลำดับที่5 ทั้งหมด 34 ทีม ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงขึ้น...

ยินดีกับ สาขาวิศวเครื่องกล #คว้ารางวัลชนะเลิศลำดับที่5 ทั้งหมด 34 ทีม ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นเป็นปีที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ... (14 พฤศจิกายน 2561)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิศวเครื่องกลร่วมในการแข่งฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นเป...

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นเป็นปีที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิศวเครื่อ... (13 พฤศจิกายน 2561)

วันที่ 13 พ.ย. 2561 คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ ได้เปิดงาน โครงการการอบรม "การมุงหลังคากระเบื้อง" ณ ...

วันที่ 13 พ.ย. 2561 คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ ได้เปิดงาน โครงการการอบรม "การมุงหลังคากระเบื้อง" ณ อาคาร 24 ชั้น 2 สาขาเทคโนโลยีโยธา  ... (13 พฤศจิกายน 2561)

see more

Video

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (26 มีนาคม 2561)

นำร่อง นครศรีฯ โมเดล แก้ปัญหายาง วันที่ 19 มกราคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD (22 มกราคม 2561)

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560 (WRO2017: World Robot Olympiad 2017) (27 สิงหาคม 2560)

see more