VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


ขอเชิญผู้สมัครงาน ผู้ว่างงาน ร่วมกิจกรรม นัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563 (18 กุมภาพันธ์ 2563)

ขอเชิญผู้สมัครงาน ผู้ว่างงาน ร่วมกิจกรรม นัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช ✏ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ✏ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง ✏ เวลา 09.00-16.00 น. ✏ ผู้ประกอบการกว่า 30 บริษัทชั้นนำทั่วไทย ✏ ลงทะเบียนเพื่อนัดสัมภาษณ์ ล่วงหน้าภายในงาน >> https://bit.ly/38dNR2e   จ...Read More

ปชส. สาขาเทคโนโลยีการจัดอุตสาหกรรมและโลจิสติก ได้มีการจัดหลักสูตรอบรม ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (19 ธันวาคม 2562)

ปชส. สาขาเทคโนโลยีการจัดอุตสาหกรรมและโลจิสติก ได้มีการจัดหลักสูตรอบรม ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมอบรมและรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง"การพัฒนาศักยภาพการเขียนวิจัย และบทความวิจัย"...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 (25 พฤศจิกายน 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15...Read More

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 (25 พฤศจิกายน 2562)

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7...Read More

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราสชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (30 ตุลาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราสชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ...Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยนเรศวร (22 ตุลาคม 2562)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยนเรศวร...Read More

see more      
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น (25 พฤศจิกายน 2562)

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น...Read More

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมส์เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 2 (25 พฤศจิกายน 2562)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมส์เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 2...Read More

see more      
see more      
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (12 ธันวาคม 2562)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...Read More

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน (26 พฤศจิกายน 2562)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน...Read More

see more      
see more      
see more      
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (18 พฤศจิกายน 2562)

รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...Read More

see more      
see more      
เว็บไซต์หางานในจังหวัดนครศรีธรรมราช | รวมงานจากทุกสาขาอาชีพ (19 กรกฎาคม 2561)

https://www.jobth.com/searchjob2.php?typejob=&city=city24&keyword= https://www.jobthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.html https://www.jobpub.com/provincejob.asp?p=Nakornsrithamarat h...Read More

see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

23 ม.ค. 63 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม...

23 ม.ค. 63 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม  ... (17 กุมภาพันธ์ 2563)

23 ม.ค. 63 อธิการบดี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานทางวิชาการและปฎิบัติงานดีเด่น...

23 ม.ค. 63 อธิการบดี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานทางวิชาการและปฎิบัติงานดีเด่น (ศ. รศ. ผศ. ดร.)ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คทอ.  ... (17 กุมภาพันธ์ 2563)

25 ม.ค. 2563 กิจกรรมบูรณาการระหว่างสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากับกลุ่มวิศวกรและนายช่างอาสานครศรีฯ อบรมให้ความร...

25 ม.ค. 2563 กิจกรรมบูรณาการระหว่างสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากับกลุ่มวิศวกรและนายช่างอาสานครศรีฯ อบรมให้ความรู้ต่อชุมชนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนวัดเชิงแตระ  ... (17 กุมภาพันธ์ 2563)

29 ม.ค. 63 รองคณบดี ผศ.ดร.อรวรรณ แซ่อึ่ง มอบเกียรติบัตรนักศึกษา โครงการอบรมส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ...

29 ม.ค. 63 รองคณบดี ผศ.ดร.อรวรรณ แซ่อึ่ง มอบเกียรติบัตรนักศึกษา โครงการอบรมส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล และรางวัลสำหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 5 ลำดับ  ... (17 กุมภาพันธ์ 2563)

see more

Video

วันที่ 16 ม.ค. 2562 ทีมอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพังทั้งหลัง ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครฯ #เนชั่นคนข่าวข้นช่อง22 (16 มกราคม 2562)

VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2562 (9 ธันวาคม 2561)

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (26 มีนาคม 2561)

see more