VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561 (8 พฤศจิกายน 2560)

คัดเลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษาในหน่วยงาน โดยส่งรายชื่อมายังหน่วยนิเทศสัมพันธ์ที่ช่องทางอีเมล์  ird@nstru.ac.th  หรือช่องทางเฟสบุค Ird  Nstru   ภายในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560...Read More

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการขอประเมินผลการสอน (8 พฤศจิกายน 2560)

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องตามระบบและกลไก  ทางมหาวิทยาลัยจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ...Read More

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561 (8 พฤศจิกายน 2560)

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และสำหรับนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยในระดับอาชีวศึกษาจะต้องเป็นผลงานที่ผ่านการเข้าร่วมโครงกา...Read More

see more      
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ " ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5 " (8 พฤศจิกายน 2560)

จัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์  อาคารเฉลิมเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 ( ICBIR 2018 ) (8 พฤศจิกายน 2560)

กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยท่านละ 3,000 บาท อัตรานักศึกษาท่านละ 1,500  บาท...Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ (8 พฤศจิกายน 2560)

วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร  ส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560...Read More

ขอเชฺิญเป็น " เครือข่ายสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ" สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 (8 พฤศจิกายน 2560)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ลงไปทำงานวิจัยสนับสนุน SME ในพื้นที่พื้นถิ่น...Read More

see more      
การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง Data Analytics with Pentaho Bl, Weka, Hadoop & Spark: From Business Intelligence to Data Science (20 ตุลาคม 2560)

Pentaho Bl: From Business Intelligence to Data Science  จัดอบรมมในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคน 2560 และ Big Data Workshop with Pentaho-Hadoop and Spark จัดอบรมในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2560 เว็บสมาคมฯ www.tatsc.or.th...Read More

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผลการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติการงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู้ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (17 ตุลาคม 2560)

เข้าร่วมดครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผลการจัดการความรู้รายบุคคล ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู้ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร...Read More

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู้มือการปฏิบัติงาน( Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการมทำงาน (17 ตุลาคม 2560)

เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร การจัดทำคู้มือปฏิบัติงาน ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 และขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ (8 พฤศจิกายน 2560)

จัดในวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนการเข้าร่วมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ www.csd17mcu.com...Read More

ขอเชิญร่วมการสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมสาน สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (4 ตุลาคม 2560)

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังาน...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา (25 สิงหาคม 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา วันที่ 21-22 กันยายน 2560 กทม. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...  ...Read More

see more      
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงหน้าต่างอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการ (16 มิถุนายน 2560)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงหน้าต่างอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ...Read More

ประกาศเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต จำนวน 1 รายการ (27 มีนาคม 2560)

ประกาศเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ ภูจำเนียร เข้ารับทุนการศึกษาพร้อมประกาศเกียรติคุณ”ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งป...

1 พ.ย.60 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ ภูจำเนียร เข้ารับทุนการศึกษาพร้อมประกาศเกียรติคุณ”ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 “(Quality Youths Scolarship of The Year 2017)จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.) จากการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 137 แห่งโ... (2 พฤศจิกายน 2560)

29 ต.ค 60 ประธานเปิดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน...

29 ต.ค 60 ประธานเปิดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน... (2 พฤศจิกายน 2560)

วิพากษ์หลักสูตร ป.โท-ป.เอก วันที่ 19 ต.ค. 2560 ห้องประชุมท่อแก้ว ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช...

วิพากษ์หลักสูตร ป.โท-ปเอก วันที่ 19 ต.ค. 2560 ห้องประชุมท่อแก้ว ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช... (20 ตุลาคม 2560)

เด็กไทยในยุคดิจิทัล หัวใจคุณธรรม 4.0...

เด็กไทยในยุคดิจิทัล หัวใจคุณธรรม 4.0... (12 ตุลาคม 2560)

see more

Video

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560 (WRO2017: World Robot Olympiad 2017) (27 สิงหาคม 2560)

องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (28 มิถุนายน 2560)

ข้าราชการดีเด่น ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ประจำปี 2559 ข้าราชการครู วันที่ 21 เมษายน 2560 ข่าวค่ำ #NBT2HD (21 เมษายน 2560)

see more