VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


ขอความร่วมมือสนับสนุน"โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า Toyota Art Camp" (22 มกราคม 2561)

เนื่องด้วยทางบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำ "โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า "ร่วมกับทางบริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบแก่นักศึกษาและเพื่่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด...Read More

ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (22 มกราคม 2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข่าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ มีกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเชียงราย...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (22 มกราคม 2561)

สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย ๑. หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ ๒ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมประทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ  ๒. หลักสูตรการสร้างมลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที...Read More

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) (22 มกราคม 2561)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) ...Read More

see more      
ทุนการศึการ "กองทุนครูดีศรีเมืองลุง" (22 มกราคม 2561)

โรงเรียนเรวดีพัทลุงได้มีโครงการมอบทุนการศึกษา"กองทุนครูดีศรีเมืองลุง" ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือในสถาบันผลิตครู โดยมีพิธีมอบในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑...Read More

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทษกับเกาหลี(NRCT-NRF) ประจำปี ๒๕๖๑ (22 มกราคม 2561)

กำหนดเปิดรับสมัครวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าวทุกสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑...Read More

การเปิดเผยข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ของงบประมาณแผ่นดิน (22 มกราคม 2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนงานวิจัยรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลแผนงานการวิจัยเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Minitab วิเคาระห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย (14 ธันวาคม 2560)

ขอเชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Minitab วิเคาระห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏพระนคร...Read More

การอบรม หลักสูตร ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลินร์นิงมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 30 ชม รุ่นที่ 3 (28 พฤศจิกายน 2560)

การอบรม หลักสูตร ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลินร์นิงมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 30 ชม รุ่นที่ 3 18-22 ธันวาคม 2560 ม.ธรรมศาสตร์ www.icess.tu.ac.th...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ (22 มกราคม 2561)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองศ์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)กำหนดประชุมครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดตั้งขึ้น ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคอนเวนชั้น โรงแรมแอมบาสเตอร์ (สุขุมวิท ๑๑ ) กรุงเทพมหานคร...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (22 มกราคม 2561)

มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยศรีประทุม ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ...Read More

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม" (22 มกราคม 2561)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงาน " การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม " หัวข้อ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน " ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม...Read More

การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและ๓ูมิสารสรเทศแห่งชาติ :GEOINFOTECH 2018 และ SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 (22 มกราคม 2561)

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องศ์การมหาชน) หรือ สทอภ. กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ :GEOINFOTECH 2018 และ SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 รหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนช...Read More

see more      
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงหน้าต่างอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการ (16 มิถุนายน 2560)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงหน้าต่างอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นและสังคม (หมอนยางพารา) 19-20 มกราคม 2561 ณ ม.ราชภัฏนครศรี...

โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นและสังคม (หมอนยางพารา) 19-20 มกราคม 2561 ณ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช     https://www.youtube.com/watch?v=3D2GXrzQiy4 http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=137291 http://m.tnews.co.th/contents/404112 http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNECO6... (22 มกราคม 2561)

อธิการบดีอวยพรส่งทีม NSTRU Eco_Racing ในการแข่งขันรถประหยัดพลังงาน ณ ประเทศ Japan...

อธิการบดีอวยพรส่งทีม NSTRU Eco_Racing ในการแข่งขันรถประหยัดพลังงาน ณ ประเทศ Japan... (27 ธันวาคม 2560)

ประชุมกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26-12-60 ห้องประชุมท่อแก้ว...

ประชุมกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26-12-60 ห้องประชุมท่อแก้ว... (27 ธันวาคม 2560)

งานเลี้ยงสังสรรค์ ปี2560 25-12-60...

งานเลี้ยงสังสรรค์ ปี2560 25-12-60... (27 ธันวาคม 2560)

see more

Video

นำร่อง นครศรีฯ โมเดล แก้ปัญหายาง วันที่ 19 มกราคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD (22 มกราคม 2561)

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560 (WRO2017: World Robot Olympiad 2017) (27 สิงหาคม 2560)

องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (28 มิถุนายน 2560)

see more