VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7 ก.ย - 16 พ.ย. 2562 ณ ศูนย์ภาษา อาคาร 19 ม.ราชภัฎนครฯ (28 สิงหาคม 2562)

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7 ก.ย - 16 พ.ย. 2562 ณ ศูนย์ภาษา อาคาร 19 ม.ราชภัฎนครฯ...Read More

ประกาศผล บทความที่ผ่านการพิจารณาการประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 (31 กรกฎาคม 2562)

ประกาศผล บทความที่ผ่านการพิจารณาการประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1...Read More

see more      
สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ62 (19 เมษายน 2562)

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ62   ภายในวันที่ 15 พ.ค. 62 www.eppo.go.th   ดูรายละเอียดเอกสารแนบ......Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการสมัมนาเรื่อง "วิจัย เปลี่ยนโลก" (19 เมษายน 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมการสมัมนาเรื่อง "วิจัย เปลี่ยนโลก" วันที่ 7-10 เมษยน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกน์ดและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กทม. ดูรายละเอียดเอกสารแนบ......Read More

see more      
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านวิจัย...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่๗ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่๗ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ. คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...Read More

see more      
see more      
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษาอีสาน (19 เมษายน 2562)

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้ หัวข้อ "เวทีวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษา" วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษาอีสาน ดูรายละเอียดเอกสารแนบ......Read More

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง ๑๔ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติครั้ง ๑๔ เรื่อง วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน...Read More

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายวัตกรรมและสร้าางสรรค์ (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางธุรกิจ และ เศรษศาสตร์ ๕ สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง " เครือข่ายข่ายวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒0๑๙ " ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒...Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละวิศวกรรมครั้งที่ ๕ (NCITE 2019) (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละวิศวกรรมครั้งที่ ๕ (NCITE 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพัธ์ผลงานวิจัยเเละผลงานวิชาการ...Read More

see more      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

see more      
see more      
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และการจัดทำรายงานสรุปประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.19-08-2563) (19 สิงหาคม 2562)

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และการจัดทำรายงานสรุปประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.19-08-2563)...Read More

รายงานผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (11 กรกฎาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน...Read More

see more      
see more      
เว็บไซต์หางานในจังหวัดนครศรีธรรมราช | รวมงานจากทุกสาขาอาชีพ (19 กรกฎาคม 2561)

https://www.jobth.com/searchjob2.php?typejob=&city=city24&keyword= https://www.jobthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.html https://www.jobpub.com/provincejob.asp?p=Nakornsrithamarat h...Read More

see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

28 ส.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดอบรมการใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สินค้าชุมชน...

28 ส.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดอบรมการใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สินค้าชุมชน OTOP ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และสุดท้ายขายสินค้าบนเว็บไซต์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1825  ... (29 สิงหาคม 2562)

27 ส.ค. 62 รศ.พงศ์เทพ วีระพงค์ และทีมอาจารย์และนักศึกษา นำผลงานไปร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในกิจกรรม ก...

27 ส.ค. 62 รศ.พงศ์เทพ วีระพงค์ และทีมอาจารย์และนักศึกษา นำผลงานไปร่วมแสดงนิทรรศการ.ในนามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เนื่องในกิจกรรม การจัดการความรู้ ของกองทัพภาคที่4  ... (27 สิงหาคม 2562)

23 ส.ค. 62 โครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1...

การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิ... (27 สิงหาคม 2562)

14 ส.ค. 2562 สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย...

14 ส.ค. 2562 สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ " การบริหารจัดการต้นทุนซัพพลายเชน เพื่อพัฒนาเศษฐกิจแบบยั่งยืน "  ... (15 สิงหาคม 2562)

see more

Video

วันที่ 16 ม.ค. 2562 ทีมอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพังทั้งหลัง ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครฯ #เนชั่นคนข่าวข้นช่อง22 (16 มกราคม 2562)

VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2562 (9 ธันวาคม 2561)

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (26 มีนาคม 2561)

see more