VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


ข้อมูลพื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (14 พฤษภาคม 2562)

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ http://techno.nstru.ac.th/main62/mainkpi21.php...Read More

ปชส.การยางแห่งประเทศไทย เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพิ้อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (14 พฤษภาคม 2562)

ปชส. การยางแห่งประเทศไทย เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพิ้อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องทิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ......Read More

แบบประเมินความพึงพอใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2561 (10 พฤษภาคม 2562)

http://techno.nstru.ac.th/main62/main.php .หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล)       2.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี (วิศวกรรมเครื่องกล)       3.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี (เทคโนโลยีโยธา)     &n...Read More

#เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2562 รอบที่ 5 รับอิสระ (7 พฤษภาคม 2562)

#เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2562รอบที่ 5 รับอิสระhttp://esmart.nstru.ac.th/admis_nstru/index.php...Read More

see more      
สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ62 (19 เมษายน 2562)

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ62   ภายในวันที่ 15 พ.ค. 62 www.eppo.go.th   ดูรายละเอียดเอกสารแนบ......Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการสมัมนาเรื่อง "วิจัย เปลี่ยนโลก" (19 เมษายน 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมการสมัมนาเรื่อง "วิจัย เปลี่ยนโลก" วันที่ 7-10 เมษยน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกน์ดและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กทม. ดูรายละเอียดเอกสารแนบ......Read More

see more      
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านวิจัย...Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่๗ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่๗ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ. คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษาอีสาน (19 เมษายน 2562)

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้ หัวข้อ "เวทีวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษา" วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษาอีสาน ดูรายละเอียดเอกสารแนบ......Read More

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง ๑๔ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติครั้ง ๑๔ เรื่อง วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน...Read More

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายวัตกรรมและสร้าางสรรค์ (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางธุรกิจ และ เศรษศาสตร์ ๕ สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง " เครือข่ายข่ายวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒0๑๙ " ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒...Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละวิศวกรรมครั้งที่ ๕ (NCITE 2019) (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละวิศวกรรมครั้งที่ ๕ (NCITE 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพัธ์ผลงานวิจัยเเละผลงานวิชาการ...Read More

see more      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

21 พ.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล บริการวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยก...

21 พ.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล บริการวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช... (22 พฤษภาคม 2562)

24 เม.ย. 62 โครงการสร้างความตระหนักถึงการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและการประกวดโปสเตอร์สื่อรณรงค์ลดอุ...

24 เม.ย. 62 โครงการสร้างความตระหนักถึงการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและการประกวดโปสเตอร์สื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ... (24 เมษายน 2562)

วันที่ 18 เมษายน 2562 คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ เปิดงานสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี "การออกแบบตราสัญลักษ...

วันที่ 18 เมษายน 2562 คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ เปิดงานสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี "การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์" ณ ห้อง 1811  ... (18 เมษายน 2562)

วันที่ 18 เมษายน 2562 คณาจารย์สอบสัมภาษณ์นักเรียน-นักศึกษาเข้าใหม่ รอบภาคี 5 ราชภัฏภาคใต้ ปี62...

วันที่ 18 เมษายน 2562 คณาจารย์สอบสัมภาษณ์นักเรียน-นักศึกษาเข้าใหม่ รอบภาคี 5 ราชภัฏภาคใต้ ปี62  ... (18 เมษายน 2562)

see more

Video

วันที่ 16 ม.ค. 2562 ทีมอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพังทั้งหลัง ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครฯ #เนชั่นคนข่าวข้นช่อง22 (16 มกราคม 2562)

VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2562 (9 ธันวาคม 2561)

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (26 มีนาคม 2561)

see more