VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (7 พฤศจิกายน 2562)

ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม...Read More

เสนอบริการพิเศษช่วงเทศกาลแห่งความสุขคริสมาสต์และปีใหม่ในรายการ "Rlbinson Corporate Gift" โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช 1 (7 พฤศจิกายน 2562)

เสนอบริการพิเศษช่วงเทศกาลแห่งความสุขคริสมาสต์และปีใหม่ในรายการ "Rlbinson Corporate Gift" โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช 1...Read More

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2563 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (5 พฤศจิกายน 2562)

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2563 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (5 พฤศจิกายน 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ...Read More

see more      
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราสชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (30 ตุลาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราสชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ...Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยนเรศวร (22 ตุลาคม 2562)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยนเรศวร...Read More

see more      
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 (30 ตุลาคม 2562)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5...Read More

see more      
see more      
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษาอีสาน (19 เมษายน 2562)

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้ หัวข้อ "เวทีวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษา" วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัมธรรมศึกษาอีสาน ดูรายละเอียดเอกสารแนบ......Read More

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง ๑๔ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติครั้ง ๑๔ เรื่อง วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน...Read More

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายวัตกรรมและสร้าางสรรค์ (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางธุรกิจ และ เศรษศาสตร์ ๕ สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง " เครือข่ายข่ายวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒0๑๙ " ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒...Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละวิศวกรรมครั้งที่ ๕ (NCITE 2019) (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละวิศวกรรมครั้งที่ ๕ (NCITE 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพัธ์ผลงานวิจัยเเละผลงานวิชาการ...Read More

see more      
see more      
see more      
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และการจัดทำรายงานสรุปประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.19-08-2563) (19 สิงหาคม 2562)

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และการจัดทำรายงานสรุปประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.19-08-2563)...Read More

รายงานผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (11 กรกฎาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน...Read More

see more      
see more      
เว็บไซต์หางานในจังหวัดนครศรีธรรมราช | รวมงานจากทุกสาขาอาชีพ (19 กรกฎาคม 2561)

https://www.jobth.com/searchjob2.php?typejob=&city=city24&keyword= https://www.jobthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.html https://www.jobpub.com/provincejob.asp?p=Nakornsrithamarat h...Read More

see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

ขอแสดงความยินดี กับ นายสิรภพ เพชรพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ใน 19 ท่าน ที่ได้รับประกา...

ขอแสดงความยินดี กับ นายสิรภพ เพชรพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ใน 19 ท่าน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จากผลการคัดเลือกเยาวชนที่ส่งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งเยาวชนเข้าคัดเลือกจำนวน 134 แห่ง เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 ซึ่งจะได้รับบรรจุเข้าสู่ทำเนียบบุคคลแห่งปี ขอ... (18 ตุลาคม 2562)

4 ต.ค. 62 ประชุม คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก...

4 ต.ค. 62 ประชุม คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วินัย ใจกล้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมธรรมราช  ... (4 ตุลาคม 2562)

28 ส.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดอบรมการใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สินค้าชุมชน...

28 ส.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดอบรมการใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สินค้าชุมชน OTOP ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และสุดท้ายขายสินค้าบนเว็บไซต์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1825  ... (29 สิงหาคม 2562)

27 ส.ค. 62 รศ.พงศ์เทพ วีระพงค์ และทีมอาจารย์และนักศึกษา นำผลงานไปร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในกิจกรรม ก...

27 ส.ค. 62 รศ.พงศ์เทพ วีระพงค์ และทีมอาจารย์และนักศึกษา นำผลงานไปร่วมแสดงนิทรรศการ.ในนามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เนื่องในกิจกรรม การจัดการความรู้ ของกองทัพภาคที่4  ... (27 สิงหาคม 2562)

see more

Video

วันที่ 16 ม.ค. 2562 ทีมอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพังทั้งหลัง ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครฯ #เนชั่นคนข่าวข้นช่อง22 (16 มกราคม 2562)

VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2562 (9 ธันวาคม 2561)

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (26 มีนาคม 2561)

see more