VISION

ภายในปี 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จ๊อบแฟร์ นครศรีธรรมราช 2018 (9 กุมภาพันธ์ 2561)

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ๊อบแฟร์ นครศรีธรรมราช 2018  ลงทะเบียนสมัครงานและสัมภาษณ์งานล่วงหน้า https://www.jobbkk.com/jobfair/event/nakhonsi2018   8 มีนาคม 2561 เวลา10.30-17.00 น.  เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช   พบกับผู้ประกอบการกว่า 50 บริษัท 3,500 อัตรา และ...Read More

ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (5 กุมภาพันธ์ 2561)

โครงการที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้จริง จึงประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย SRI13:ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...Read More

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ " การประกวดนวัตกรรมชุมชน " ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (5 กุมภาพันธ์ 2561)

กำหนดการจัดงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ...Read More

see more      
ทุนการศึการ "กองทุนครูดีศรีเมืองลุง" (22 มกราคม 2561)

โรงเรียนเรวดีพัทลุงได้มีโครงการมอบทุนการศึกษา"กองทุนครูดีศรีเมืองลุง" ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือในสถาบันผลิตครู โดยมีพิธีมอบในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑...Read More

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทษกับเกาหลี(NRCT-NRF) ประจำปี ๒๕๖๑ (22 มกราคม 2561)

กำหนดเปิดรับสมัครวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าวทุกสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑...Read More

การเปิดเผยข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ของงบประมาณแผ่นดิน (22 มกราคม 2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนงานวิจัยรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลแผนงานการวิจัยเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ...Read More

see more      
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Govemance Programme : UPG) (5 กุมภาพันธ์ 2561)

เพื่อส่งเสริมให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเข้าใจบทบาทในการทำหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสสสมามรถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...Read More

ขอเรียนเชิญให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมฯ (5 กุมภาพันธ์ 2561)

" โครงการอบรมการสำรวจชั้นดิน การออกแบบ การตรวจสอบ และแก้ไขปัยหาโครงสร้างอาคารตามหลักวิศวกรรม " ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหฐ่ จังหวัดนครราชสีมา...Read More

see more      
เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็น (18 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความคิดเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560...Read More

see more      
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ (5 กุมภาพันธ์ 2561)

จัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ ประจำปี ๑๕๖๑ เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Developmant Adiministration towards Sustainable Developmant" วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉบิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตร เสริมสร้างทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (5 กุมภาพันธ์ 2561)

จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี ๒๕๖๑ (IAMBEST 2018) ครั้งที่ ๓ (5 กุมภาพันธ์ 2561)

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ แบบสหวิชาการ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ...Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ (22 มกราคม 2561)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองศ์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)กำหนดประชุมครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดตั้งขึ้น ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคอนเวนชั้น โรงแรมแอมบาสเตอร์ (สุขุมวิท ๑๑ ) กรุงเทพมหานคร...Read More

see more      
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงหน้าต่างอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการ (16 มิถุนายน 2560)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงหน้าต่างอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ...Read More

see more      
see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual
Job Interview (Academic English)

Idioms

Speaking in English

Activity

ราชภัฏวิชาการ 12-16 ก.พ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

ราชภัฏวิชาการ 12-16 ก.พ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ... (16 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงกิ้งคอนเทส ครั้งที่ 4 งานราชภัฏวิชาการ 13 ก.พ. 2561...

บรรยากาศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงกิ้งคอนเทส ครั้งที่ 4 งานราชภัฏวิชาการ จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ... (16 กุมภาพันธ์ 2561)

การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์...

การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ประธานเปิดงาน โดย ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดีฯและรักษาการคณบดี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1828 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ... (16 กุมภาพันธ์ 2561)

อบรม พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ( DT Traing ) 14-15 ก.พ. 2561...

อบรม พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ( DT Traing) 14-15 ก.พ. 2561... (16 กุมภาพันธ์ 2561)

see more

Video

วีดีโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 (16 กุมภาพันธ์ 2561)

นำร่อง นครศรีฯ โมเดล แก้ปัญหายาง วันที่ 19 มกราคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD (22 มกราคม 2561)

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560 (WRO2017: World Robot Olympiad 2017) (27 สิงหาคม 2560)

see more