เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครนักศึกษา ปี 2564

.....................................................

คุณสมบัติการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1-1 Portfolio

.....................................................

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ชุดฝึกปฎิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรม 990,000 บาท

2. กล้องประมวลผลความละเอียดสูงพร้อมโปรแกรม 750,000 บาท
   
   

..........................................................

รายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

ผลการตัดสินบทความวิจัย ครั้งที่2/2564

ไฟล์ Processding ครั้งที่ 2

ประกาศ ถอดถอนบทความวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (ID E55)