เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

...............................................................................

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3820 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เปิดรับผลงานวิจัย ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ฟรี!! ไม่มีค่าลงทะเบียน

1.แบบฟอร์มบทความวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564 2.ดาวน์โหลดไฟล์ขั้นตอนส่งบทความวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564
3.Format_th การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564 4.ระบบส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2