เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

...............................................................................

ระบบแบบประเมินความพึงพอใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

(Link หลักสำหรับดูผลคะแนนการประเมินแต่ละระดับ)

1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ตอบตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ตอบตัวบ่งชี้ที่ 5.4)

2. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ตอบตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2563 (ตอบตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 11 ระดับคณะ)

ดาวน์โหลด 5.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต-ปีการศึกษา-2563 (ตอบตัวบ่งชี้ที่ 2.1)(ในตอนที่2ใส่ตามเล่ม มคอ2. ของหลักสูตร)

ดาวน์โหลด 6.แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้-ปีการศึกษา-2563 (ตอบตัวบ่งชี้ที่ 6.1)

ดาวน์โหลด 7.แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้-ปีการศึกษา-2563 (ตอบตัวบ่งชี้ที่ 6.1)

 
   

...............................................................................

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3820 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เปิดรับผลงานวิจัย ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

บทความวิจัยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการนำเสนอ

สถานที่ในการจัดส่งเอกสาร การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564

 

ประชุมวิจัย_ห้อง A
meet.google.com/sdq-psqq-xyy
ประชุมวิจัย_ห้อง B
meet.google.com/hye-ofvp-yio
ประชุมวิจัย_ห้อง C
meet.google.com/mqb-rzzd-tkh
ประชุมวิจัย_ห้อง D
meet.google.com/qxd-futr-usd
ประชุมวิจัย_ห้อง E
meet.google.com/qoj-zmzz-etr
ประชุมวิจัย_ห้อง F
meet.google.com/oij-bnfq-rna