เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครนักศึกษา ปี 2564

.....................................................

คุณสมบัติการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1-1 Portfolio

.....................................................

รายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

ผลการตัดสินบทความวิจัย ครั้งที่2/2564

ไฟล์ Processding ครั้งที่ 2

ประกาศ ถอดถอนบทความวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (ID E55)