เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครนักศึกษา ปี 2564

...............................................................................

แบบประเมิน ปกศ.63

1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

2 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2563

5.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

6.แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

7.แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 
   

...............................................................................

รายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

ผลการตัดสินบทความวิจัย ครั้งที่2/2564

ไฟล์ Processding ครั้งที่ 2