เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ

...............................................................................

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3820 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ฟรี!! ไม่มีค่าลงทะเบียน

1.แบบฟอร์มบทความวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564 2.ดาวน์โหลดไฟล์ขั้นตอนส่งบทความวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564
3.Format_th การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2564 4.ระบบส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2