เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

 

รายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

ผลการตัดสินบทความวิจัย ครั้งที่2/2564

ไฟล์ Processding ครั้งที่ 2

ประกาศ ถอดถอนบทความวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (ID E55)